Algemene voorwaarden

Vragen? Siliciumweg 32, 3812 SX Amersfoort. ()

Algemene voorwaarden Nederland Schildert

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Deze Algemene Consumentenvoorwaarden van Nederland Schildert B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn tot stand gekomen naar aanleiding van het vigerend Consumentenrecht op het moment van totstandkoming van deze voorwaarden. Zij vormen samen met het gestelde in de offerte/opdracht, de werkopname en de overige schriftelijke bepalingen één geheel. Zij treden in werking per 1 januari 2017 en vervangen eerdere versies van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn door Nederland Schildert B.V. ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65137892.

 

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, tevens zijnde de opdrachtgever van het werk aan Nederland Schildert. Kan ook zijn een rechtspersoon als opdrachtgever van het werk aan Nederland Schildert.
Ondernemer/Nederland Schildert: Nederland Schildert B.V. of een aan haar gelieerde onderneming of onderaannemer, hierna te noemen Nederland Schildert, die bedrijfsmatig schilder werkzaamheden verkoopt en/of uitvoert.
Werk: het totaal van de tussen de consument en Nederland Schildert overeengekomen werkzaamheden en daarbij door Nederland Schildert geleverde materialen en diensten als onder andere vermeld in de offerte.
Partijen: dit zijn de consument/opdrachtgever en Nederland Schildert als opdrachtnemer.

 

ARTIKEL 2 – Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Nederland Schildert en de consument. Alle andere voorwaarden dan hiervoor vermeld of vermeende afspraken wijst Nederland Schildert uitdrukkelijk af, tenzij deze tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 3 – Aanbod

1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod is informatief en geheel vrijblijvend. In het geval er een elektronische bevestiging gestuurd wordt van een eerder schriftelijk gedaan aanbod, of dit aanbod online wordt weergegeven, prevaleert in het geval er verschillen zijn tussen die twee het schriftelijke aanbod.
Waarom?
2. Het aanbod bestaat ten alle tijden uit een offerte (prijsopgave) en een werkbeschrijving met daarin een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te gebruiken materialen, zodanig dat de consument een goede beoordeling kan maken van het aanbod.
3. Het aanbod heeft een geldigheid van 30 dagen na dagtekening tenzij Nederland Schildert binnen deze periode schriftelijk het aanbod herroept danwel wijzigt. Het aanbod is onder voorbehoud van goedkeuring door directie.
4. Het aanbod is ten alle tijden exclusief het herstel van houtrot, daar aard en omvang van houtrot pas tijdens de werkzaamheden goed kunnen worden vastgesteld.
5. Indien en alleen voor zover tijdens het schilderwerk andere gebreken aan de constructie ontdekt worden die slechts indirect te maken hebben met het schilderwerk (bijvoorbeeld gebreken aan deuren en ramen, glas, goten, daken) zal de consument hiervan op de hoogte gebracht worden.
6. Het kan voorkomen dat tijdens de uitvoering technische gebreken of andere karakteristieken aan het gebouw geconstateerd worden die ofwel:- de veiligheid van het uitvoerend team in gevaar zouden brengen;- het schilderen in lijn met de garantievoorschriften van de verf producent onmogelijk zou maken; – de inzet van speciaal materieel noodzakelijk maken, anders dan het standaard materieel wat de Nederland Schildert uitvoeringsteams tot hun beschikking hebben (bijvoorbeeld hoogwerkers of ander klimmateriaal);
7. In gevallen zoals beschreven in artikel 3.6 is Nederland Schildert gemachtigd om eenzijdig en kosteloos het aanbod te herroepen en/of van de tot stand gekomen overeenkomst af te zien. In gevallen zoals beschreven onder 3.6 zal wanneer uitvoering van het werk technisch nog mogelijk is, een nieuw aanbod gedaan worden aan de consument.
8. De Consument, dan wel diegene die een aanbod van Nederland Schildert heeft ontvangen, geeft Nederland Schildert toestemming om de aan Nederland Schildert verstrekte (contact)gegevens te Algemene voorwaarden Nederland Schildert gebruiken voor toekomstige aanbiedingen omtrent woningonderhoud. De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, anders dan aan bedrijven uit de Nederland Schildert groep en directe onderaannemers die deze gegevens nodig hebben voor het maken van het aanbod danwel de uitvoering van de verduurzamingsmaatregel .
9. Het aanbod (de offerte) gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden staan ook ter inzage op de website van Nederland
Schildert: https://nederlandschildert.nl/algemene-voorwaarden/

 

ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument, mondeling, schriftelijk of elektronisch. Het ondertekenen door de consument van de offerte wordt expliciet beschouwd als het aanvaarden van het aanbod en het tot stand komen van de overeenkomst. Een ontvangen (digitaal) ondertekende offerte, dan wel een gescande of gefaxte kopie van deze ondertekende offerte, alsmede een met expliciete toestemming van de consument opgenomen telefoongesprek waarin opdracht gegeven wordt door de consument, wordt door Nederland Schildert erkend als een tot stand gekomen overeenkomst.
2. Nederland Schildert kan een tot stand gekomen overeenkomst annuleren in gevallen zoals beschreven in artikel 3.6 en 3.7
3. De consument kan een tot stand gekomen overeenkomst annuleren. Als de overeenkomst tot stand gekomen is op een manier zoals beschreven in de Wet Kopen of Afstand (bijvoorbeeld online of middels colportage), dan heeft de consument recht op 14 dagen bedenktijd, gedurende de welke hij kosteloos de overeenkomst kan annuleren. Desgewenst verstrekt onze klantenservice een annuleringsformulier. Deze is ook te vinden op de website: www.nederlandschildert.nl/annuleren In overige gevallen alsmede wanneer de bedenktijd verstreken is, mag Nederland Schildert de consument annuleringskosten in rekening brengen: EURO 350,- ex BTW voor overeenkomsten die geannuleerd worden te minste 3 dagen voor de geplande startdatum van het werk. Bij overeenkomsten geannuleerd minder dan 3 dagen voor de geplande startdatum wordt 75% van de offertesom in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van Nederland Schildert

1. Nederland Schildert zal het werk deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. Nederland Schildert zal ervoor zorgdragen dat het inplannen en uitvoeren van het werk gebeurt binnen een redelijke termijn – mits de consument zich ook redelijkerwijs beschikbaar maakt.
2. Nederland Schildert neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
3. Nederland Schildert voert een werkopname uit, waarna de omvang en de aard van de werkzaamheden in overleg met de klant vastgesteld worden in een werkbeschrijving en op basis waarvan het aanbod gedaan wordt. De werkopname is geen volledige technische inspectie van het object. Op basis van de werkopname kan Nederland Schildert niet geacht worden een volledig overzicht te krijgen van alle technische gebreken van het te schilderen object.
4. Nederland Schildert is verplicht de consument te wijzen op: – onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;- onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen;- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht, voor zover van belang voor het uit te voeren werk; – gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld; Eén en ander tenzij Nederland Schildert deze gebreken of onjuistheden niet kende of redelijkerwijze niet behoorde te of kon kennen;
5. Als tijdens de werkopname of voorafgaand aan de uitvoering technische complicaties, gebreken of onjuistheden ontdekt worden die uitvoering in lijn met de richtlijnen van de verffabrikant onmogelijk maken en dit (in de offerte of anders) aan de klant is medegedeeld en de klant alsnog de opdracht geeft te schilderen kan Nederland Schildert niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of andere gevolgen die hiermee samenhangen, en vervalt iedere aanspraak op garantie.
6. Nederland Schildert draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake kundige personen
7. Nederland Schildert doet haar best om werkzaamheden uit te voeren op de met de consument afgesproken dagen en binnen de geschatte duur. Mocht dit onverhoopt niet lukken als gevolg van verlate aanvang, langere duur, het verzetten van de ingeroosterde werkzaamheden of uitvoeren van herstelwerkzaamheden – ongeacht de reden daarvoor, is Nederland Schildert niet aansprakelijk voor (in)directe gevolgschade zoals bijvoorbeeld opgenomen vrije dagen door de consument.
Algemene voorwaarden Nederland Schildert
8. Nederland Schildert vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Nederland Schildert zelf danwel zijn ondergeschikten of andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen. Dit tenzij Nederland Schildert van tevoren in het schriftelijke aanbod de consument erop gewezen heeft dat er risico’s op schade bestaan, en dat de klant expliciet ingestemd heeft deze risico’s te nemen.

 

ARTIKEL 6 – Verplichtingen van de consument

1. De consument werkt mee aan het maken van een afspraak op een voor beide partijen geschikt moment voor het uitvoeren van de werkzaamheden, niet later dan 6 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst. Als de consument niet binnen 6 maanden beschikbaar is voor het uitvoeren van de werkzaamheden, wordt de consument geacht de overeenkomst geannuleerd te hebben overeenkomstig artikel 4.3 en zal Nederland Schildert de in artikel 4.3 gespecificeerde annuleringskosten in rekening brengen.
2. De consument stelt Nederland Schildert in de gelegenheid het werk vrijelijk en zonder onderbrekingen te kunnen verrichten. De consument of een door haar aangewezen persoon dient thuis te zijn op de afgesproken dag en tijd om het Nederland Schildert team toegang te verschaffen tot de woning. De ruimten waarin gewerkt dient te worden dienen goed toegankelijk, redelijkerwijs schoon en droog te zijn.
3. De consument zorgt ervoor dat Nederland Schildert tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.). Het ontbreken hiervan is voor risico van de consument.
4. De consument verschaft Nederland Schildert de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de consument. Ook eventuele parkeerkosten en kosten voor vergunningen komen voor rekening van de Consument; deze worden separaat in rekening gebracht.
5. De consument dient ervoor te zorgen dat er, in het geval afspraken gemaakt zijn omtrent door derden of hemzelf uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Nederland Schildert behoren maar die voorwaarden zijn voor een deugdelijke en veilige uitvoering van de schilderwerken, deze zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk door Nederland Schildert daarvan geen vertraging ondervindt. Onder deze werkzaamheden vallen onder andere benodigde werkzaamheden die door Nederland Schildert expliciet vermeld zijn op de offerte als voorwaarden (bijvoorbeeld het snoeien van beplanting). Indien niettemin het vermoeden van vertraging ontstaat dient de consument Nederland Schildert daarvan tijdig en niet later dan 48 uur voor de bevestigde start van de werkzaamheden in kennis te stellen.
6. Indien houtrot wordt ontdekt tijdens de werkzaamheden zal altijd in overleg worden getreden met de
Consument over het herstel ervan. Nederland Schildert zal een aanbod doen voor herstel van houtrot middels een erkend timmerbedrijf. Het staat Consument ook vrij een andere partij te kiezen om het herstel uit te voeren. Leidt het houtrot herstel naar het oordeel van Nederland Schildert tot vertraging in de uitvoering van werkzaamheden dan behoudt Nederland Schildert zich het recht voor om het element met houtrot uit te sluiten en het overeengekomen aanbod (werkomschrijving en prijs) hier op aan te passen.
7. Als de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in artikel 6.5 of omstandigheden welke redelijkerwijs tot het risico van de consument kunnen worden gerekend, dient de consument de daarmee direct en indirect verband houdende schade en kosten aan Nederland Schildert te vergoeden.

 

ARTIKEL 7 – Meer- en minderwerk, factuur en betaling

1. Voor zover niet afgeweken wordt van de oorspronkelijke werkbeschrijving bevat het aanbod een vaste prijs inclusief BTW.
2. Aanpassingen in de werkomschrijving, anders dan beschreven in art 3.4-6, 4.3 en 6.7 zullen in overleg met de klant schriftelijk worden overeengekomen. Deze aanpassingen kunnen leiden tot meer- of minderwerk.
3. Na afronding van de werkzaamheden ontvangt de klant een factuur voor de werkzaamheden, inclusief eventueel meer- of minderwerk.
Algemene voorwaarden Nederland Schildert
4. Betaling geschiedt achteraf na oplevering en binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur. Nederland Schildert vraagt geen aanbetaling.
5. Bij wanbetaling kan Nederland Schildert besluiten de vordering over te dragen aan een door haar aangesteld incassobureau. De kosten hiervan plus eventuele rente lasten zullen aan de consument worden doorberekend overeenkomstig de vigerende wettelijke bepalingen.

 

ARTIKEL 8 – Kwaliteit, garantie en geschillen

1. Nederland Schildert verleent de klant lineair aflopende garantie op het schilderwerk. De duur van de garantie is afhankelijk van de gebruikte verf en verschillend voor de te schilderen onderdelen en bedraagt maximaal 6 jaar. De garantievoorwaarden zijn te vinden op de website www.nederlandschildert.nl en worden aan de klant toegestuurd met de factuur.
2. Leverancier verstrekt de Consument na betaling van de eindfactuur een Garantiecertificaat met betrekking tot het uitgevoerde werk.
3. De Consument kan uitsluitend een beroep doen op de garantie als hij volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
4. De consument dient gebreken aan het werk binnen veertien dagen nadat hij deze na de oplevering heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan Nederland Schildert te melden middels een volledig ingevuld klachtenformulier wat op verzoek door de klantenservice wordt toegestuurd.
5. Als de Consument Nederland Schildert van een tekortkoming op de hoogte stelt, is deze verplicht om zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan de Consument mee te delen of zij bereid is de tekortkoming te verhelpen. Tevens geeft Nederland Schildert aan op welke wijze en wanneer zij tot herstel zal overgaan. Als zij daartoe niet bereid is, vermeldt zij de redenen daarvan. Desgewenst dient de consument Nederland Schildert of een door hem aan te wijzen deskundige in de gelegenheid te stellen tot verrichten van onderzoek ter plaatse, om zo mogelijke aansprakelijkheid te kunnen bepalen
6. Nederland Schildert zal tekortkomingen waarvoor zij aansprakelijk is zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een redelijke termijn herstellen.
7. De consument draagt het volledige risico voor schade veroorzaakt door:
– onjuistheden in de door de consument verlangde werkzaamheden of werkwijzen;
– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
Dit doet niet af aan de plicht van Nederland Schildert om de consument te waarschuwen op grond van het gestelde in artikel 5.3;

 

ARTIKEL 9 – Overmacht

1. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen binnen een redelijke termijn tijdelijk onmogelijk als gevolg van overmacht, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
2. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten, en voor Nederland Schildert daarbij de gederfde winst op dat werk.

 

ARTIKEL 10 – TOEPASSELIJK RECHT, KLACHTEN EN GESCHILLEN

1. Op overeenkomsten tussen Nederland Schildert en Consument, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

De garantievoorwaarden zijn hier te vinden.